Bad og Flis
close

Hva leter du etter?

close

Din handlekurv

Ingen produkter i handlekurven.

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR BAD OG FLIS CONCEPT STORE AS

 

Gjeldende fra 24. mai 2021

 

1 Generelt

I disse generelle salgs- og leveringsbetingelser («Leveringsbetingelsene») er leverandøren Bad og Flis Concept Store AS betegnet «BF» og kjøperen er betegnet «Kunden».

Leveringsbetingelsene gjelder for enhver leveranse fra BF til Kunden, med mindre annet er særskilt avtalt. Kundens eventuelle egne kjøpsbetingelser kommer bare til anvendelse når og så langt disse er særskilt akseptert av BF for den enkelte leveranse.

Gjennom Leveringsbetingelsene fravikes kjøpslovens alminnelige bestemmelser og eventuell annen, fravikelig lovgivning som måtte komme til anvendelse. Ved forbrukerkjøp gjelder Leveringsbetingelsene med de endringer som måtte følge av forbrukerkjøpsloven og annen ufravikelig lovgivning.

2 Priser

Alle produkter leveres av BF til Kunden iht. BFs listepriser pr. bestillingsdato med mindre annet er særskilt avtalt. BF forbeholder seg retten til å regulere de avtalte priser med virkning for leveransen, for eventuelle avgiftsendringer som er tredd i kraft i tiden mellom bestilling og levering, samt som følge av endrede varekostnader, valutakurser og økte kostnader som følge av streik, lockout, krig, naturkatastrofer, terrorhandlinger eller andre forhold av vesentlig betydning for leveransen, og som ligger utenfor BFs kontroll.

3 Betaling

Hvis Kunden er innvilget kreditt av BF, skal betaling skje innen 15 dager fra fakturadato med mindre annet er avtalt. Ved for sen eller forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter i samsvar med forsinkelsesrentelovens bestemmelser. Kunden er også ansvarlig overfor BF for eventuelle purrings- og inndrivelsesomkostninger.

4 Levering

Leveransetidspunkt er alltid ved levering til BFs iht. de til enhver tid gjeldende Incoterms, med mindre annet er særskilt avtalt. Etter særskilt avtale kan BF bestille transport og forsikring for Kundens regning og risiko.

Paller og annen særskilt emballasje avregnes etter gjeldende satser. Gjenbrukspaller (Europaller) tas bare i retur av BF etter særskilt avtale og uansett begrenset til det antall slike paller Kunden er blitt belastet for i leveranser fra BF.

Kunden er alene ansvarlig for at de bestilte og leverte produkter er egnet til det faktiske formålet Kunden benytter de til.

5 Returer

Kunden kan, mot fremleggelse av faktura/kvittering, returnere overskytende produkter i ikkeåpnet emballasje i inntil 30 dager etter utlevering. Returretten gjelder kun for ordinære/lagerførte lagervarer, og ikke tilbudsvarer, bestillingsvarer og spesialbestillinger. Kunden vil bli godskrevet returen i samsvar med leveransens faktiske priser. Fraktkostnader mv. ved retur bæres av Kunden.

Kansellering eller endringer i ordre aksepteres kun for ordinære/lagerførte produkter og ikke tilbudsvarer, bestillingsvarer og spesialbestillinger.

Kunden oppfordres til selv å registrere serienummer, innfarging og kalibrering (gjelder fliser) for de returnerte varer i tilfelle det blir behov for senere suppleringer. Samme innfarging kan ikke garanteres ved supplering.

6 Mottakskontroll

Ved ethvert mottak av produkter, plikter Kunden straks å kontrollere at de leverte produkter er i samsvar med ordrebekreftelse fra BF, derunder om det er skader på eller manko ved forsendelsen. Videre plikter Kunden før produktene tas i bruk, derunder før legging av fliser påbegynnes, å kontrollere at serienummer og innfarging og kalibrering stemmer overens for de respektive deler av leveransen og sjekke at det ikke foreligger fargenyanser utover toleransegrensene for legging.

Kunden plikter straks å meddele eventuelle avvik angitt over til BF og unnlate bruk av de produkter som er omfattet av det meddelte avvik. Eventuelle avvik som ikke er meddelt BF før fliser og annet utstyr er montert, er Kundens ansvar alene.

7 Forsinkelse

Dersom leveringstid ikke er særskilt avtalt, står BF fritt til å velge leveringstidspunkt, dog slik at levering skal skje innen rimelig tid.

Enhver angivelse av leveringstid fra BFs side vil være basert på opplysninger fra leverandør/fabrikk. BF er uten ansvar overfor Kunden dersom leveransen blir forsinket som følge av endret leveringstid fra leverandør/fabrikk, forsinkelse ved transporten fra leverandør/fabrikk til BF, samt som følge av andre forhold utenfor BFs kontroll, og ikke begrenset til krig, terrorhandling, naturkatastrofe, brann, streik, lockout mv. («force majeure»).

Ved delleveringer skal hver dellevering vurderes for seg i forhold til eventuell forsinkelse.

Dersom Kunden vil vise til forsinkelse overfor BF, må Kunden meddele dette til BF straks og senest 8 dager etter levering.

8 Mangler

Kunden plikter å meddele BF uten ugrunnet opphold om eventuelle mangler eller feil ved produktene som ikke er avdekket og meddelt BF ved mottakskontrollen etter pkt. 6. Ved eventuelle mangler, har BF rett til å foreta omlevering. BF har ingen økonomiske forpliktelser utover dette.

9 Reklamasjon

Enhver meddelelse etter pkt. 6 Mottakskontroll, pkt. 7 Forsinkelse og pkt. 8 Mangler skal skje gjennom skriftlig reklamasjon. BF har utarbeidet et særskilt skjema som angir de opplysninger og dokumentasjon som må foreligge ved reklamasjon. Skjemaet er inntatt som vedlegg til de generelle salgs- og leveringsbetingelser som ligger på BF sin hjemmeside: www.badogflis.no.

I den utstrekning frist for reklamasjon ikke er fastsatt i de nevnte bestemmelser, må reklamasjon foretas uten ugrunnet opphold og senest 6 måneder etter levering.

Ved delleveringen regnes fristen likevel fra siste dellevering.

Enhver meddelelse og reklamasjon skal være skriftlig i denne sammenheng.

10 Ansvarsbegrensning

BFs ansvar overfor kunden ved eventuelle forsinkelser eller mangler er begrenset til den avtalte pris for de forsinkede eller mangelfulle produkter. Ved delleveringer er ansvaret begrenset til den avtalte pris for den enkelte dellevering.

Begrensningene i BFs ansvar etter de generelle salgs- og leveringsbetingelser, blir å lempe i samsvar med bakgrunnsretten dersom BF har utvist grov uaktsomhet eller forsett som leder til ansvar for BF.

BF har ikke ansvar for volumberegning i ordre.

Hvis Kunden ønsker å gjøre endringer etter kjøp, må disse avtales med BF innen 24 timer for å unngå mulige merkostnader. En eventuell endringsordre vil ikke bli iverksatt fra BF sin side før Kunden har bekreftet endringsordren skriftlig.

11 Tegnetimer med baderomarkitekt

Tegninger er basert på visualiseringer med farger, materialer og produkter som vil kunne avvike fra faktiske strukturelle og fargede overflater. Plantegninger er målgivende, men ikke nødvendigvis nøyaktige arbeidstegninger, men et hjelpemiddel for overordnede plasseringer av elementer i rommet. Tegningene tar ikke hensyn til de ulike konstruksjonsprinsipper.

Ikke-målsatte produkter kan ikke regnes som mer enn en illustrasjon i selve tegningene.

BF har ikke prosjektleder- eller prosjekteringsansvar hvis ikke annet er avtalt. Visualisering av flisers plassering i tegninger gir ikke nødvendigvis et nøyaktig bilde som kan legges til grunn for hvordan flisene skal legges.

I de tilfeller BF ikke selv er prosjekterende, er det Kunden sitt ansvar å sørge for at plassering av elementer, og alle mål blir kontrollert av utførende håndverker eller prosjekterende.

Eventuelle endringer som ønskes gjort i tegninger, skal kun skje gjennom oppmøte hos BF. Det er ikke BF sitt ansvar å oppdatere tegninger utover det som er avtalt produsert eller som ble produsert under møte.

Bestilling av varer og annet er basert på bekreftet ordre fra BF, og ikke tegninger.

12 Tvister

Eventuelle tvister som måtte oppstå som følge av en leveranse omfattet av Leveringsbetingelsene, skal før den eventuelt bringes inn for de alminnelige domstoler,

søkes løst i minnelighet gjennom forhandlinger. Ved eventuelt saksanlegg for de alminnelige domstoler, vedtar partene BFs verneting for saken.

13 Lovvalg

Ved eventuelle leveranser fra BF i Norge til Kunden i annet land, skal leveransen være undergitt norsk rett.